12/25/2009

Litratong Pinoy#77 Regalo (Gift)

The priest said one midnight mass.."Often, when we hear the word "Christmas", the first things that come to most of our minds are food and drinks. Others may think of getting gifts like new clothes and shoes or even toys or any other things. We often forget that these things are not important, that the true meaning of Christmas is to celebrate the birth of Jesus Christ."

Pilipino:
Ang sabi ng isang pari sa kanyang sermon noong isang simbang gabi.."Kalimitan, kapag naririnig natin ang salitang "Pasko", ang unang sumasagi sa isipan ng karamihan ay kainan at inuman. Ang iba naman ay nag-iisip na magkaroon nang regalo ng bagong damit at sapatos o di kaya'y bagong laruan o ano pa mang mga bagay-bagay. Lagi nating nakalilimutan na ang mga bagay na ito ay hindi mahalaga, na ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang pagdiriwang sa kaarawan ng Hesukristo."

Photobucket

And this made me wonder...What if there is no Jesus Christ? What if we don't have Christmas to celebrate about? What if He was not born to save us? Would we have value at all? Would all these Christmas celebrations be important at all?

I hope we don't forget what is Christmas all about. It is the gift of God.

Pilipino:
At ako'y napag-isip...Ano kaya kung walang Hesukristo? Ano kaya kung wala tayong Paskong ipinagdiriwang? Ano kaya kung hindi Siya ipinanganak upang tayo'y iligtas? May halaga ba tayo? May halaga pa ba ang mga pamaskong pagdiriwang natin?

Sana naman, hindi natin makalimutan kung ano talaga ang Pasko. Ito ay ang regalo ng Diyos.


1 comments:

thess said...

Tukayo, napakaganda ng mga katanungan mo!

Isang makabuluhang Pasko sa iyo...at Manigong Bagong taon!